Onze diensten

Advisering
Door onze uitgebreide expertise en ervaring kunnen wij bedrijven, ontwikkelaars of particulieren bijstaan met een correct advies bij projecten waarbij eender welke vorm van archeologisch onderzoek betrokken is. Op die manier kunnen wij bijdragen tot een efficiënt verloop van het project.

Voorstudies
Bij complexe dossiers zijn voorstudies dikwijls noodzakelijk om verder archeologisch onderzoek beter te kunnen inschatten. Door de gevarieerde samenstelling van het GATE-team beschikken wij voor elk project over de juiste mensen om een gedegen voorstudie uit te voeren.

Materiaalstudies / tekenen van materiaal meer...
Door de specialisering van enkele van onze teamleden en door de samenwerking met specialisten van de universiteit van Gent is GATE in staat om diverse soorten materiaalstudies en tekenwerk uit te voeren. De vele wetenschappelijke publicaties van de teamleden geven aan dat zij met kennis van zaken dergelijke studies kunnen uitwerken. De studie van prehistorisch materiaal (meer bepaald vuurstenen en natuurstenen artefacten evenals aardewerk) is één van de specialiteiten van GATE. Daarnaast kunnen wij ook studies uitvoeren van aardewerk uit de metaaltijden en Romeinse Tijd.

Proefsleuvenonderzoeken meer...
Ruime ervaring met zowel grootschalige als kleinschalige proefsleuvenonderzoeken op diverse soorten ondergronden stelt ons in staat om elk project efficiënt af te werken. Dit zowel met respect voor de belangen van de opdrachtgever als voor de wetenschappelijke waarde van de site. Zo kan de juiste beslissing genomen geworden naar eventueel verder onderzoek.

Paleolandschappelijk booronderzoek

Archeologisch booronderzoek
Ook dit type vooronderzoek, vooral gericht op de detectie van steentijdsites, is onmiskenbaar een specialiteit van GATE. Het is niet alleen van belang om een archeologisch booronderzoek goed uit te voeren, ook de interpretatie van de verzamelde gegevens is een vak apart. De vele booronderzoeken zowel in als buiten alluviale contexten uitgevoerd door onze specialisten, die uiteindelijk geleid hebben tot de detectie van een aanzienlijk aantal steentijdsites, tonen aan dat deze als één van de sterkste troeven van GATE mogen beschouwd worden.

Opgravingen
Door de diversiteit aan specialisaties binnen ons het team is GATE in staat om zowel het onderzoek van sites van de steentijd tot en met de post-middeleeuwen uit te voeren. Deze diversiteit zorgt er ook voor dat op elk opgravingsproject de juiste mensen kunnen worden ingezet die over de nodige kennis beschikken om tot een vlotte opgraving en uitwerking van de opgravingsgegevens te komen. De band met de universiteit Gent zorgt er voor dat een degelijke wetenschappelijke begeleiding verzekerd is.